THE CREATOR OF

 

Biography

Shigeyuki Suzuki
Shigeyuki Suzuki
(Erimin5)
vocals / guitar
Daisuke Takeda
Daisuke Takeda
guitar / bass
Hiroki Furutani
Hiroki Furutani
(KUROI MORI)
pro-tools / devices
Hiroki Sagawa
Hiroki Sagawa
Drums